Berlin – Dussmann KulturKaufhaus.

Berlin - Dussmann Kulturkaufhaus

Berlin – Dussmann Kulturkaufhaus

Berlin – Dussmann KulturKaufhaus.

Patrick Blanc’s Mur végétal in the Dussmann-Haus; Friedrichstrasse, Berlin.