Prague at Night – Charles Bridge.

Prague at Night - Charles Bridge

Prague at Night – Charles Bridge

Prague at Night – Charles Bridge.

A night shot from the Golden City, looking from the Charles Bridge onto Malá Strana and the Prague Castle.