Prague – Vltava River and Charles Bridge.

Prague - Vltava River and Charles Bridge

Prague – Vltava River and Charles Bridge

Prague – Vltava River and Charles Bridge.

Prague, the Golden City in warm autumn light: A view over the Vltava river and the Charles Bridge onto the Prague Castle (Pražský hrad).