Berlin – Berliner Congress Center (bcc).

Berlin - Berliner Congress Center (bcc)

Berlin – Berliner Congress Center (bcc)

Berlin – Berliner Congress Center (bcc).

The bcc congress hall near Alexanderplatz, Berlin.